Zoeken
Uw polis
0118 421 420

Disclaimer & Privacy

 

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie is en wordt door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  verstrekt via www.dgavlissingen.nl slechts informatie over (financiële) producten en diensten die door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. De informatie is echter geen vervanging van een deskundig advies. Gebruik van de informatie zonder deskundig advies is voor eigen rekening en risico en aan de geboden informatie (inclusief berekeningen) kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.

 

De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website www.dgavlissingen.nl opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  worden onderhouden wordt afgewezen.

 

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs staat er jegens De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van DGA Financieel Adviseurs bv is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs.

 

Privacy


Persoonsgegevens
De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is de beheerder van de website www.dgavlissingen.nl. en is als 'verantwoordelijke' voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemerkt. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij bij de verwerking uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door dga.nl is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan info@dgavlissingen.nl.

 

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door De Graaf Assurantiën en Adviseurs bv worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

 

Gekwantificeerde gegevens

Daarnaast houdt De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs bv of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen. Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.dgavlissingen.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.dgavlissingen.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt). Partners waar De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

 

Cookies
De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 

-Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs, www.dgavlissingen.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit  www.dgavlissingen.nl aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;

 

-Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser "uit" staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.dgavlissingen.nl u als bezoeker / klant biedt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.dgavlissingen.nl, en diensten beperken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  verwerkt om u de (op de website) aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze diensten gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van door u te sluiten overeenkomsten. Daarnaast verwerkt De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs deze heeft verkregen. In geen geval zal De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs uw persoonsgegevens aan derden (niet zijnde partijen met wie u een overeenkomst wenst te sluiten) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming. De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens
U kunt De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@dgavlissingen.nl. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan info@dgavlissingen.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door DGA Financieel Adviseurs bv worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs  u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens meesturen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan info@dgavlissingen.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs bv
Govert Flincklaan 53
4383 WB  Vlissingen

Postbus 5086
4380 KB  Vlissingen

Telefoon: 0118 - 421 420 
Fax : 0118 - 421 438 
E-mail: info@dgavlissingen.nl

K.v.K. nummer: 54330297

De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12041256.

  

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Afspraken buiten kantooruren zijn uiteraard mogelijk.

 

Grotere kaart weergeven